Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 29 W GDYNI

 

Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ujęte w art. 13 i art. 14 informujemy wszystkich zainteresowanych w tym rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 29  w Gdyni (zw. dalej placówką) że:

 • Administratorem danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych, wychowanków placówki jest Dyrektor Przedszkola Nr 29 w Gdyni, tel. 58 625 09 67
 • Dyrektor placówki wyznaczył osobę do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych tel. nr 58 625 09 67, adres email: iodo@ps29gdynia.pl.
 • Dane rodziców, opiekunów prawnych, wychowanków przedszkola przetwarzane są w związku z pobytem wychowanka (dziecka) w placówce w tym wykorzystywania tych danych do kontaktu z opiekunami prawnymi, odbioru wychowanka (dziecka)
  z placówki itp.
 • Rodzic (opiekun prawny), którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych.
 • Usunięcie danych osobowych rodzica (opiekuna prawnego) wychowanka (dziecka) może nastąpić w momencie zakończenia nauki, opieki w placówce nad dzieckiem (wychowankiem).
 • Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 może być cofnięta w momencie zaistnienia sytuacji ujętej w pkt 5.
 • Osoba (rodzic, opiekun prawny), której dane osobowe dotyczą w przypadku uzasadnionego naruszenia przepisów RODO ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie.
 • Podanie danych osobowych rodzica (opiekuna prawnego) wychowanka placówki jest konieczne do realizacji zapisu rozdziału 1 art. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Nie przewiduje się podejmowania wobec osób, których dane dotyczą, postanowień mających na celu proces polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

KONTAKT  do Inspektora Danych Osobowych:

Luiza Bukowska
tel.: 58 761 77 27 
adres email: l.bukowska@gdynia.pl

Data dodania: 2018-10-03 20:49:59
Data edycji: 2019-07-10 12:19:45
Ilość wyświetleń: 322
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button