Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 29 W GDYNI

Podstawa prawna:

 • art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach
 • UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu

Informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29, ul. Unruga 53, 81-181 Gdynia,
  e-mail: przedszkole@p29.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl 
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa,
  w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 9. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Youtube lub WeTransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy ) dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 11. Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Dane kontaktowe Przedszkola - ul.Unruga 53, 81-181 Gdynia, tel. 58 625 09 67, e-mail: przedszkole@p29.edu.gdynia.pl 
Przedstawiciel Administratora Danych osobowych w Przedszkolu nr 29 w Gdyni - Joanna Długońska-Duber dyrektor@ps29gdynia.pl 

 

KONTAKT  do Inspektora Danych Osobowych:

Grzegorz Sarniak, adres email: edu.iod@gdynia.pl

 

Data dodania: 2018-10-03 20:49:59
Data edycji: 2024-02-19 11:26:54
Ilość wyświetleń: 3792
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej