Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 29 W GDYNI

Podstawa prawna:

 • art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach
 • UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-181 Gdynia, ul.Unruga 53, e-mail przedszkole@p29.edu.gdynia.pl 
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl  
 3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody..
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego
  – w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
  i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja placówki.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego
 8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Dane kontaktowe Przedszkola - ul.Unruga 53, 81-181 Gdynia, tel. 58 625 09 67, e-mail: przedszkole@p29.edu.gdynia.pl 
Przedstawiciel Administratora Danych osobowych w Przedszkolu nr 29 w Gdyni - Joanna Długońska-Duber dyrektor@ps29gdynia.pl 

 

KONTAKT  do Inspektora Danych Osobowych:

Grzegorz Sarniak
tel.: 58 761 77 38
adres email: edu.iod@gdynia.pl

 

Data dodania: 2018-10-03 20:49:59
Data edycji: 2022-05-24 13:58:10
Ilość wyświetleń: 2440
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej