Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Koncepcja pracy Przedszkola nr 29 na lata 2019-2024

Koncepcja pracy Przedszkola nr 29 na lata 2019-2024

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA nr 29 W GDYNI  NA LATA 2019 - 2024

 

MISJA

Wszechstronny rozwoju dzieci wzbogacany o rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz wychowanie do wartości, którymi dzieci powinny kierować się na etapie dorastania
i w życiu dorosłym.

 

 

WIZJA

Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą miały szansę na:

 • zdobycie pewności, że każde z nich jest niepowtarzalne, zdolne i wyjątkowe;
 • zrozumienie możliwości swoich i innych;
 • budowanie poczucia własnej wartości tak, aby były gotowe sprostać przyszłym wyzwaniom;
 • uczenie się przez doświadczanie oraz przez niezapomniane wrażenia, w które zaangażowane są ich wszystkie zmysły;
 • rozbudzanie ciekawości świata i ludzi;
 • rozwój w zakresie pokonywania trudności i odnoszenia sukcesów, samodzielności a jednocześnie wrażliwości na otaczający świat;
 • kształtowanie działań i nawyków związanych z aktywnym i zdrowym stylem życia
 • kształtowanie kluczowych kompetencji.

 

Pragniemy, aby Przedszkole nr 29 było miejscem gdzie dzieci czułą się bezpiecznie, gdzie w radosny sposób mogą poznawać otaczający je świat i kształtować umiejętności oraz kompetencje potrzebne do uczestniczenia w kolejnym etapie edukacji. Chcemy tworzyć warunki pozwalające każdemu dziecku samodzielnie konstruować system użytecznej dla siebie wiedzy. Aby to osiągnąć tworzymy miejsce, w które będzie bezpieczne, aktywne, nowatorskie, otwarte na dzieci, nauczycieli i rodziców.

 

EDUKACJA

 • Rozpoznawanie mocnych i słabych stron oraz uzdolnień i predyspozycji 
 • Rozwijanie kluczowych kompetencji, takich jak porozumiewanie się językiem ojczystym i obcym, rozwijanie samodzielności, kreatywności i przedsiębiorczości, rozpoznawałnie własnych emocji
 • Poszukiwanie nowatorskich, aktywnych metod pracy z dziećmi, m.in. metoda projektów, wykorzystywanie doświadczeń, praca z multimediami.
 • Propagowanie czytelnictwa poprzez kontynuowanie spotkań z Biblioteką Miejską zorganizowanie przedszkolnej biblioteczki, zachęcanie rodziców do akcji czytelniczych, organizowanie spotkań z autorami i ilustratorami książek dla dzieci.
 • Wypracowanie metod wspierania uzdolnień dzieci oraz podnoszenia ich poczucia własnej wartości (udział w konkursach i występach teatralnych, wokalnych i recytatorskich).
 • Organizacja wycieczek w celu rozbudzenia zainteresowań i wiedzy na temat otoczenia bliższego i dalszego oraz w celu identyfikacji z regionem.
 • Organizacja koncertów i spektakli teatralnych w placówce oraz wyjść kulturalnych w celu rozwijania oraz ciekawych wydarzeń

 

OPIEKA I WYCHOWANIE

 • Nawiązanie ściślejszej współpracy z Policją, Strażą Pożarną i ratownictwem medycznym w celu spotkań z przedstawicielami tych instytucji – pogadanki i pokazy dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa.
 • Kontynuacja działań wdrażających do odpowiedniego zachowania się wśród rówieśników, zgodnej zabawy i rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.
 • Konkursy plastyczne i recytatorskie dotyczące odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach.
 • Wdrażanie działań dotyczących wychowania do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Zachęcanie rodziny do aktywnego spędzania czasu wolnego – organizacja sportowych imprez plenerowych, konkursów sportowych, plastycznych, fotograficznych.
 • Udział w akcjach charytatywnych, na rzecz gdyńskich instytucji i konkretnych osób.

 

PLANOWANIE PRACY

W tym celu pragnę dążyć do wspólnego planowania pracy całego przedszkola. Ustalenie wspólnych celów pracy przyczyni się do przygotowania wysokiej jakości oferty przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia dzieci oraz działania przedszkola w środowisku lokalnym.

W kolejnych latach chciałabym zwrócić szczególną uwagę na:

 1. samodzielność i przedsiębiorczość
 2. emocje i uczucia
 3. znajomość otaczającego świata
 4. ekologię
 5. próbę postawienia pytania - kim będę jak dorosnę?

 

PROGRAMY, METODY

 • Dziecięca matematyka - Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy - Klanza
 • Idea Howarda Gardnera i jego Teorię Wielorakich Inteligencji
 • Wychowanie do wartości
 • Idea krytycznego myślenia
 • Zabawy teatralne i naśladowcze
 • Bajkoterapia
 • Metody relaksacjacyjne i skupiające uwagę
 • Metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • Zabawy badawcze i doświadczenia,
 • Metoda projektów
 • Zabawy umuzykalniające
 • Metody aktywności ruchowej

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Organizacja spotkań grupowych i indywidualnych w celu zapoznania rodziców z ofertą przedszkola oraz w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i oczekiwań rodziców. Rodzice dwa razy do roku dostają informację na temat rozwoju dziecka.
 • Zachęcanie rodziców do brania udziału w życiu placówki – warsztaty dla dzieci, czytania dla dzieci, pomoc w opiece podczas wycieczek, zorganizowanie spektaklu dla dzieci w wykonaniu rodziców, udział w rodzinnych konkursach.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych poprzez organizację uroczystości okolicznościowych;
 • Organizacja spotkań rodziców ze specjalistami w zakresie opieki i wychowania, zwłaszcza dla rodziców dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez rozmowy indywidualne, przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.
 • Informowanie rodziców o sukcesach dzieci – tablica informacyjna, strona internetowa.
 • Zachęcanie rodziców do inicjatyw rodzicielskich na rzecz przedszkola.
 • Udział rodziców w spotkaniach i imprezach integracyjnych.
 • Pomoc i wsparcie rodzinom potrzebującym w zakresie pomocy materialnej i rzeczowej.
 • Pozyskiwanie środków na doposażenie placówki.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I PROMOCJA PLACÓWKI

 • Nawiązanie współpracy z palcówkami i instytucjami lokalnymi: przedszkola
  i szkoły, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Rada Dzielnicy, policja, straż pożarna, przychodnia.
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska i segregowania odpadów.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 • Wspieranie rady pedagogicznej w procesie wychowawczym i dydaktycznym poprzez organizowanie szkoleń i zakup szkoleniowych materiałów z zakresu nauki metody projektów czy pracy metodą krytycznego myślenia.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych programów edukacyjno-wychowawczych.
 • Doposażanie bazy pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.
 • Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi kolejne stopie awansu.

 

BAZA LOKALOWA

 • Odmalowanie sal przedszkolnych i doposażanie sal w potrzebne meble
 • Instalacja stojaków dla rowerków i hulajnóg
 • Zabezpieczenie placu zabaw najmłodszej grupy
 • Kontynuacja modernizacji placu zabaw
 • Modernizacja instalacji elektrycznej
 • Usprawnienie funkcjonowania instalacji grzewczej
 • Kontynuowanie starań związanych z termoizolacją budynku
 • Doposażanie placówki w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci

 

FINANSOWANIE

 • Środki pozyskane z budżetu miasta.
 • Środki pozyskane z budżetu Rady Rodziców przedszkola.
 • Organizowanie kiermaszów w przedszkolu wraz ze zbiórką finansową przeznaczoną na celowe potrzeby przedszkola.
 • Wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania z budżetu ze środków unijnych.

 

Data dodania: 2020-09-02 06:41:01
Data edycji: 2021-11-02 12:50:52
Ilość wyświetleń: 2509
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej