Czcionka:

A+A-

Kontrast:

3. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ

Lp.

Kierunek polityki oświatowej państwa

Sposób realizacji

Termin

1

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

1.      Uroczystości przedszkolne/grupowe o charakterze rodzinnym, m. innymi:

·        Dzień Rodziny,

·        Dzień Babci i Dziadka.

2.      Pedagogizacja Rodziców:

·        gazetka,

·        baza edukacyjna dla Rodziców na stronie internetowej.

3.      Spotkania z Rodzicami:

·        zebrania i indywidualne konsultacje/rozmowy.

4.      Współudział w życiu przedszkola.

5.      Współpraca z Radą Rodziców.

6.      Grupy IVa, IVb:

·        projekt FAST HEROS:

ü  tworzenie więzi z seniorami,

ü  nabywanie wiedzy na temat problematyki udaru mózgu i szybkiego udzielania pierwszej pomocy.

Wg rocznego planu pracy

Wg ustalonego harmonogramu

2

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

1.      Kształtowanie zaangażowania społecznego, postaw szlachetności, chęci i pomocy innym poprzez:

·        akcje charytatywne:

ü  Dom Dziecka,

ü  Ciapkowo,

ü  Hospicjum w Gdyni,

ü  Góra Grosza ,

ü  Stare klucze dla Budzika.

2.      Wdrażające do przestrzegania zasad i norm społecznych

·        działania wewnątrz grupy podczas bieżącej pracy.

3.      Kształtowanie nawyków prozdrowotnych (praca bieżąca w grupie):

·        higiena,

·        zdrowe odżywianie,

·        zdrowy tryb życia (gimnastyka, ruch).

ü  kontynuacja założeń programu „Klub wiewiórki”.

4.      Kontynuacja projektu Sanford Harmony. – podczas bieżącej pracy.

5.      Grupy IVa, IVb: (w toku popołudniowych zajęć)

·        udział w akcji FAST HEROS:

ü  poszerzanie wiedzy na temat udaru mózgu,

ü  nauka udzielania pierwszej pomocy.

6.      Uroczystości przedszkolne/grupowe budujące przynależność społeczną,  poczucie sprawczości, radość czynienia dobra i obdarowywania innych, m.in.:

·        Dzień Chłopaka i Dziewczynki

·        Dzień Przedszkolaka

·        Kiermasz świąteczny

·        Wigilia

·        Dzień Babci i Dziadka

·        Dzień Dziecka

·        Dzień Rodziny

 

 

 

 

XII 2021 r.

 

II-IV 2022 r.

V 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2021-V 2022

 

Cały rok szkolny

3

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy

1.      PPP z dziećmi z trudnościami i indywidualizacja:

·        dostosowanie poziomu zajęć do umiejętności grupy,

·        praca na dwóch poziomach (grupy mieszane wiekowo),

·        prowadzenie obserwacji dzieci,

·        udzielanie informacji Rodzicom na temat rozwoju i nabytych umiejętności dzieci,

·        przekazywanie zaleceń do dalszej pracy w celu wspierania rozwoju i uzdolnień dzieci,

·        PPP z dzieckiem zdolnym:

ü  udział w konkursach.

2.      Grupy IVA, IVB:

·        udział w programie profilaktycznym,

·        roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

3.      Udział w programie Gdyńskie turbo przedszkolaki:

zajęcia z logorobotyki

Cały rok szkolny

4

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

1.      Projekt „Morze”:

·        ekologiczne prace plastyczne,

·        konkursy,

·        wycieczki,

·        podczas zajęć bieżących w grupach.

2.      Dzień Ziemi:

·        udział w sprzątaniu ogrodu przedszkolnego/okolice przedszkola.

3.      Pierwszy Dzień Wiosny – ekologiczny pokaz mody

4.      Europejski Dzień Morza:

·        Przedstawienie o tematyce morskiej, gr. II.

5.      Segregacja odpadów w grupach na ogólne i makulaturę:

·        podczas codziennej pracy życia grupy.

6.      Projekty:

·        „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

ü  podczas bieżącej pracy wg scenariusza

·        Czyste powietrze wokół nas

ü  podczas bieżącej pracy wg scenariusza

„Odprowadzam sam” – podczas bieżącej pracy wg scenariusza

 

 

 

 

 

 

IV 2022

 

21 III  2022

16-20 V.2022r.

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Wiosna 2022

Data dodania: 2021-09-16 16:51:59
Data edycji: 2021-09-16 16:52:09
Ilość wyświetleń: 1059
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej