Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

 1.

Gdyński turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”

(współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna)

Cel główny:

Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 • zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć (laptopy wraz z oprogramowaniem, projektory tablice interaktywne) 
 • w placówkach objętych projektem realizowane będą również: 
  • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym zajęcia: logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne) oraz rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy (w tym zajęcia: matematyczno-logiczne, przyrodniczo-ekologiczne, z języka angielskiego, naukowo-doświadczalne, z legorobotyki, teatralne oraz z zakresu preorientacji zawodowej) 
  • studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 
  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców/opiekunów prawnych

2.

Mamo, Tato, wolę wodę!

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

3.

Odprowadzam sam

Zachęta do zmiany zachowań i nawyków transportowych zarówno dzieci, jak i dorosłych, co nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenia ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy placówek.

4.

Klub Wiewiórki przy współpracy z PCK

A.      Edukacja prozdrowotna:

 • Zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe
 • Codzienny pobyt na powietrzu, spacery
 • Przybliżenie pracy lekarza, pielęgniarki
 • Edukacja z zakresu zdrowego odżywiania:

Ø  kontynuacja owocowego poczęstunku z okazji urodzin

Ø  zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

Ø  zapoznanie z piramidą żywienia i aktywności fizycznej

Ø  zajęcia kulinarne z dziećmi realizowane co najmniej 4 razy w roku.

B.      Zdrowie jamy ustnej:

 • Poznanie pracy dentysty - przegląd jamy ustnej w przedszkolu lub wizyta w gabinecie dentystycznym
 • Codzienne mycie zębów - wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej
 • Wzbogacanie wiedzy o tym jak dbać o zdrowe zęby

5.

Bezpieczny Przedszkolak

Cele ogólne:

·         Zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku.

·         Podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku.

·         Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego.

·         Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Data dodania: 2019-01-09 11:24:16
Data edycji: 2020-09-02 05:40:10
Ilość wyświetleń: 1114
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej